เทคโนโลยีการถลุงเหล็กและการผลิตเกลือของอีสานสมัยโบราณ

ชลิต ชัยครรชิต.   (2536).  เทคโนโลยีการถลุงเหล็กและการผลิตเกลือของอีสานสมัยโบราณ.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น). ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (พ.ย. 2535-เม.ย.2536), 1-9.

บทความฉบับเต็ม    

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th