รายงานการวิจัยเรื่องระยะการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้น และการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์

สุวัฒน์ บุญจันทร์, บุญมี ศิริ, อนันต์ พลธานี.  (2551).  รายงานการวิจัยเรื่องระยะการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้น และการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์.  ขอนแก่น:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th