รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 :ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ขาวดอกมะลิ 105

ปรีชา นีระ, อนันต์ พลธานี, จักรกฤษณ์ หอมจันทน์, และสุมนา นีระ.  (2546).  รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 :ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ขาวดอกมะลิ 105.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th