คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด

อนันต์ พลธานี, วาสนา ผลารักษ์, เริงศักดิ์ กตเวทิน, เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, บุญมี ศิริ, อารันต์ พัฒโนทัย.  (2542).  คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

หน้าสารบัญ     

คำนำ        

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th