การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 ภายใต้สภาวะขาดน้ำที่ระยะเจริญเติบโตทางลำต้นและระยะเจริญพันธุ์

อรอนงค์ วรรณวงษ์, สดุดี วรรณพัฒน์, อนันต์ พลธานี, ชุติพงศ์ อรรคแสง.   (2547).  การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 ภายใต้สภาวะขาดน้ำที่ระยะเจริญเติบโตทางลำต้นและระยะเจริญพันธุ์.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th