ธุรกิจการผลิตปลาร้าในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2545

กิตติพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล, ไพฑูรย์ คัชมาตย์, เพียรศักดิ์ ภักดี, และวีระ ภาคอุทัย.  (2548).  ธุรกิจการผลิตปลาร้าในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2545.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th