การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดน้ำผึ้งในจังหวัดชัยภูมิ

สุรัตน์ ฤาชา, ปรีดา ประพฤติชอบ, วีระ ภาคอุทัย.  การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดน้ำผึ้งในจังหวัดชัยภูมิ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th