การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน

ชอบ ดีสวนโคก, สุวิทย์ ธีรศาศวัต, เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2534).   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  8, 2 (พ.ย. 2533-เม.ย. 2534), 69-77.

บทความฉบับเต็ม    

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th