คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง

สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์.  (2548).  คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  23, 1 (ต.ค.-ธ.ค.), 111-126.

บทความฉบับเต็ม  

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th