การศึกษาบทบาทการละเล่นพื้นบ้านของเด็กจังหวัดขอนแก่น

สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และโฆษิต แจ้งสกุล.  (2527).  การศึกษาบทบาทการละเล่นพื้นบ้านของเด็กจังหวัดขอนแก่น.  ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th