ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ. 2549

ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2549  ประกอบด้วย รายชื่อกลุ่มชุมชน/ร้านอาหาร รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย รายชื่อผู้นำสินค้ามาจำหน่าย ที่อยู่ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และการจัดอันดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (1-5 ดาว) โปรดดูคำอธิบายความหมายและรหัสที่ใช้ในฐานข้อมูล OTOP และดูรายละเอียดข้อมูลที่แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย

คำอธิบายการใช้งาน

ภาคเหนือ 

 ภาคอีสาน 

 ภาคกลาง 

ภาคใต้

ที่มา

ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ. 2549  .(2549).  กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th