สะพานหินธรรมชาติ อำเภออุบลรัตน์
สะพานหินธรรมชาติ
สะพานหินธรรมชาติ เป็นสะพานหินที่เกิดจากการกัดเซาะหินทราย
โดยลมและน้ำตัวสะพานมีความยาวทั้งสิ้น 12 เมตร  ความสูงของตัวสะพานจากพื้นดิน 2.5 เมตร 
และโครงสร้างมีความยาวมากกว่า  100  เมตร  ตั้งอยู่ในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ 
ด้านใต้ของสะพานหินเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2511


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th