เขื่อนอุบลรัตน์
  

เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคอีสาน 
ขนาดความยาว  800  เมตร  สันเขื่อนสูง  185  เมตร  กว้าง  6  เมตร  ฐานเขื่อนกว้าง  125  เมตร 
อ่างเก็บน้ำจุน้ำได้  2,559  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ  1,750  ล้านลูกบาศก์เมตร 
ตัวเขื่อนตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานคำน้อยและเทือกเขาภูพานคำใหญ่ 
การเดินทางสะดวก  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ  1  กิโลเมตร  ถนนลาดยางตลอดสาย  เป็นเขื่อนอเนกประสงค์  เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
การชลประทาน  การประมง  การป้องกันอุทกภัย  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th