การอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ กข.10 ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด

มานิต สุจำนงค์, วัชรินทร์ ดงบัง, กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย.  (2548).  การอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ กข.10 ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด.  วิศวกรรมสาร มข.  32, 2 (มี.ค.-เม.ย.), 207-216.

บทความฉบับเต็ม   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th