กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

เปรมจิต ทาบุรี, ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, ธเนศ ศรีสถิตย์, ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ.  (2549).  กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด.  วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th