Eco-tourism : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล.  (2539).  Eco-tourism : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4, 1 (ม.ค.-เม.ย.), 43-48

บทความฉบับเต็ม   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th