การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น : กรณีผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม

วราภรณ์ สร้อยคำ, อัมพน ห่อนาค และ วีระภาคอุทัย.  (2547).  การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น : กรณีผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th