อุทยานแห่งชาติภูสระบัว

อุทยานแห่งชาติภูสระบัว

อุทยานแห่งชาติภูสระบัว เป็นอุทยานที่มีเนื้อที่อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อําเเภอนิคมคําสร้อย อําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรอําเภอชานุมานและ อําเภอเสนานิคมจังหวัดอํานาจเจริญ มีเนื้อที่ 252 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 145,000 ไร่

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประกอบ ด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์หลายชนิดพื้นที่หลายแห่งมีลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่า ด่านกระจายอยู่ตามป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าเบจพรรณ และป่าดิบแล้งกระจายอยู่ตามเทือกเขาต่างๆ บริเวณพื้นที่ป่าเหลานี้ มีสัตวป่าอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะที่เทือกเขาภูสระบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ สามารถพบสัตวป่าได้หลายชนิด เช่น เก้ง หมูป่า กระตายป่า ลิง บ่าง เม้น กระจงและสัตวปีกประเภทต่างๆ ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

เว็บไซต์อำนาจเจริญ (25--) อุทยานแห่งชาติภูสระบัว สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 จาก http://www.amnatcharoen.go.th/data/tour/index.htmCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th