อุทยานแห่งชาตินาแห้ว

อุทยานแห่งชาตินาแห้ว

สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสม สถานที่น่าสนใจ ได้แก่ หินสี่ทิศ น้ำตกคิ้ง น้ำตกเคียงเหือง

อุทยานแห่งชาตินาแห้ว อุทยานแห่งชาตินาแห้ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

หมูหินดอทคอม.(25--). อุทยานแห่งชาตินาแห้ว.สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2553 จาก http://www.moohin.com/

ผู้รวบรวมข้อมูล

นางสาววรรณี  สิงห์แก้ว (นักศึกษาฝึกงาน)Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th