มอหินขาว

มอหินขาว >> อยู่ในเขตป่าสงวนภูแลนคา ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 40 กม. เป็นกลุ่มแท่งหินสีขาว 5 แ่ท่งใหญ่ ที่มีอายุนับล้านปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมอหินขาว

     เอกสารอ้างอิง
          แหล่งอ้างอิง
               ไปดูกันดอทคอม . (2549) . มอหินขาว . สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2553 . จาก http://www.paiduaykan.com/76_province/Northeast/chaiyaphum/mohinkhao.html
    


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th