ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ตั้งอยู่ในพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ  ตลอดจนศิลปวัตถุจากที่ต่างๆ อาทิ ปราสาทหินพนมรุ้ง  ปราสาทหินเมืองต่ำ  เตาเผา  เครื่องปั้นดินเผาเขตชุมชนโบราณ  แหล่งถลุงโลหะ  พระพุทธรูป  โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน  ข้าราชการ  พ่อค้า  และนักการเมือง <<<อ่านต่อ...>>>


แหล่งอ้างอิง  แมบคูลเจอร์ดอทคอม (2552) ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สืบค้นเมื่อวันที่  27 เม.ย 2553
จาก http://www.mapculture.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=57
ผู้รวบรวมข้อมูล: กฤษฎาภรณ์  จันทร์ศรีCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th