พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก มีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง เป็นเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ

พระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

ไทยทัวร์ดอทคอม.(25--).พระธาตุศรีสองรัก สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.thai-tour.com

อีซีทิปดอทคอม.(25--).พระธาตุศรีสองรัก สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.ezytrip.com

ผู้รวบรวมข้อมูล  นางสาววรรณี  สิงห์แก้ว (นักศึกษาฝึกงาน)

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th