กู่พระโกนา

กู่พระโกนา >> ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ หมูที่ 2 ตำบลสระคู เป็นปรางค์อิฐ 3 องค์ ฐานเป็นศิลาทรายและก่อเป็นชั้นๆ มีซุ้มพระทั้ง 4 ทิศ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของกู่พระโกนา

เอกสารอ้างอิง
     แหล่งอ้างอิง
          ร้อยเอ็ดดอทจีโอดอททีเอช . (25--) . กู่พระโกนา . สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.roiet.go.th/visit101/kupakona.html


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th