แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา มีอายุราว ๓,๐๐๐-๑,๐๐๐ ปีเป็นที่รู้จักเพราะ นักค้าของเก่าลักลอบนำโบราณวัตถุในบริเวณหมู่บ้านไปขาย กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการจับกุมพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาแหล่ง โบราณคดีนี้ในปี ๒๕๒๖ พบว่าแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ๑ ชั้น มีลำธารปราสาทไหลผ่านด้านเหนือ มีมนุษย์มาตั้งชุมชนครั้งแรกราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว รู้จักการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ มีการใช้สำริดบ้างแต่ไม่แพร่หลาย ทำภาชนะดินเผาทรงปากแตรสีแดงขัดมันและมีการนำภาชนะดังกล่าวฝังร่วมกับศพด้วย

               


<<<อ่านเพิ่มเติม>>>

แหล่งอ้างอิง  โอเพนเบสดอทไอเอ็นดอททีเอช  (25--)  แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท  สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย 2553 
จาก  http://www.openbase.in.th/node/9168
ผู้รวบรวมข้อมูล: กฤษฎาภรณ์  จันทร์ศรี


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th