โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น >> คือหอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่นเป็น พิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งพื้นที่จัดนิทรรศการออกเป็น 5 โซน เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00 - 17.00 น.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

       เอกสารอ้างอิง
     แหล่งอ้างอิง
          ขอนแก่นโฟร์ยูดอทคอม . (25--) .   โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น . สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.khonkaen4u.com/forum/viewthread.php?tid=489


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th