อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

บนยอดภุเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

เช่น ผาหล่มสัก ผานกแอ่น น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกตาดฮ้อง น้ำตกขุนทอง ใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีฟดูหนาว

ภูกระดึงภูกระดึง

 ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

หมูหินดอทคอม.(25--). อุทยานแห่งชาติภูกระดึง.สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.moohin.com/049/049e002.shtml

ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาววรรณี  สิงห์แก้ว (นักศึกษาฝึกงาน)

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th