ด่านพรมแดนช่องสะงำ

    จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ประกาศเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร เส้นทางนี้สามารถเที่ยวชมอารยธรรมขอมโบราณและสิ่งมหัศจรรย์  1 ใน 7 ของโลก (นครวัด นครธม บันทายศรี ฯลฯ) รวมทั้งวิถี ชีวิตและพิพิธภัณฑ์ของชาวเขมรแดงยุคสุดท้าย ณ อัลลองเวง บุคคลที่มีพาสปอร์ต สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางบางส่วนและลูกลังบดอัดแน่นใช้ได้ตลอดปี ถือว่าเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวควรเลือกใช้ เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
     จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้อย่างชัดเจน    โดยเฉพาะกลยุทธ์เปิดจุดผ่านแดน บริเวณชายแดนที่มีศักยภาพ เพื่อประโยชน์การค้าและการท่องเที่ยว   จากกลยุทธ์ดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้กำหนดเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณช่องสะงำ อ.ภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีชายแดนติดกับอำเภออัลลองเวง  จังหวัดอุดรมีชัย  ซึ่งเป็นประตูสู่นครวัด-นครธม  ในเขตจังหวัดเสียมราฐของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีระยะทางจากอำเภออัลลองเวงถึงจังหวัดเสียมราฐ ประมาณ 135  กิโลเมตร    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว  ซึ่งจะทำให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางทางการค้า  การท่องเที่ยวในอีสานตอนใต้  สามารถเชื่อมโยงกับสามเหลี่ยมมรกต  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีขึ้นในสามประเทศ  คือ ไทย-กัมพูชา-ลาว

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
พิธีเปิดถนนหมายเลข 67

แหล่งอ้างอิง
ทัวร์ศรีสะเกษดอทคอม.(25--). ด่านพรมแดนช่องสะงำ. สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย. 2553 จาก http://www.toursisaket.com/th/detailtour.php?Tid=00029    
แมพคูลเจอร์ดอทโออาร์จี. (2551). ด่านพรมแดนช่องสะงำ. สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย. 2553 จาก http://www.mapculture.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=60 
    Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th