พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน
                        ที่ตั้ง วัดพระธาตุท่าอุเท น ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
                        ประวัติ ตาม ประวัติที่จารึกไว้ที่กิแพงพระธาตุกล่าว ท่านอกจารย์สีทัตถ์ ได้เป็นหัวหน้า ชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 ปีจึงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549 
                        หลัก ฐาน พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนรูปสี่ เหลี่ยม ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุ พนม บริเวณฐานและชั้นเรือน ธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม ภายในองค์พระธาตุมี 2 ชั้น ชั้นแรกก่อเป็นอุโมงค์บรรจุพระพุทธ สารีริกธาตุ ซึ่งท่านอาจารย์สีทัตถ์อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ่ง ประเทศพม่า รวมทั้งมีพระพุทธรูปและของมีค่าต่าง ๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาบรรจุไว้ด้วย ขั้น 2 ก่อครอบอุโมงค์ สูงประมาณ 5 วา ถัดมาเป็นพระธาตุองค์นอกในปี พ.ศ. 2540 ส่วนซุ้มประตุฐานชั้นล่างขององค์พระ ธาตุด้านทิศใต้ได้พังทลายลง    กรมศิลปากรจึงได้ทำการบุรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 พร้อมทั้งได้ ทำการเสริมคานคอนกรีตภายใน เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงเป็นการป้องกันองค์พระ ธาตุพังทลายด้วย
                        อายุ  สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2459

<<<<ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
สวัสดีนครพนมดอทคอม.  (2551).
พระธาตุท่าอุเทน. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.sawasdeenakhonphanom.com/knowledge.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=68


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th