พระธาตุเรืองรอง

     พระธาตุเรืองรอง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ ประชาชนชาวพุทธศาสนา ให้ความเคารพสักการะ บูชา โดยพระธาตุเรืองรองมีสถานที่ ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย  ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ในการสร้างพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการสร้าง ขึ้นโดยการผสมศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าไทย ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ ได้อย่างลงตัว ทำให้มีความสวยงาม และเป็นเอกลักเฉพาะตัวที่หาดูได้ยาก พระธาตุมีความสูง 49 เมตรแบ่งออกเป็น 6 ชั้นได้แก่ ชั้นที่หนึ่งใช้ในการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา ชั้นที่สองและชั้นที่สาม จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย ชั้นที่สี่เป็นชั้นที่ไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ให้ประชาชนได้สักการบูชา ชั้นที่ห้าใช้สำหรับการทำสมาธิ และชั้นที่หกชั้นสุดท้าย จะเป็นชั้นที่มีการบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของพื้นที่  พระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรสะเกษ นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน เช่น พระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกพระพุทธเจ้า หรือของพระอรหันต์สาวก) พระบรมเกศาธาตุ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นที่ สักการะกราบไหว้ เป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวพุทธ ได้เป็นอย่างดี 
     วัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานสิ่งที่ชาวพุทธถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์สาวก) พระบรมเกษาธาตุ เป็นต้น เป็นที่บูชา กราบไว้สักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธทั่วๆ ไป เป็นที่เก็บวัตถุโบราณทุกชนิดเท่าที่จะหามาได้ เป็นที่ศึกษาค้นคว้าทางวัตนธรรมประเพณีชาวอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ "อีสานใต้" เป็นสถานที่ประชุมทั้งชาววัด ชาวบ้าน ทั้งราชการ และสาธารณชน เป็นที่ศึกษาอบรมธรรมวินัยแก่ชาวพุทธทั่วๆ ไป ฯลฯ  
     สาเหตุที่มาสร้างที่จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากว่าชาวพุทธในถิ่นอีสานใต้ส่วนมากมีฐานะค่อนข้างยากจน บางคนจะเดินทางไปนมัสการปูชนียสถาน เช่น พระธาตุพนม จังหวัดนครพนมก็ห่างไกลถึง ๔๐๐ กิโลเมตร จะไปที่พระเจดีย์นครปฐมก็ไกลจากที่นี่ถึง เกือบ ๗๐๐ กิโลเมตร จะไปที่พระพุทธบาทสระบุรีก็ไกลถึง ๕๐๐ กว่ากิโลเมตร ถ้าจะไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่ก็ยิ่งไกลออกไปอีกประมาณ ๑ พันกิโลเมตรเศษ คิดแล้วคิดอีกก็ไปไม่ได้ เนื่องจากทุนทรัพย์ไม่เพียงพอนั่นเอง ตายไปหลายชั่วคนแล้วก็ไม่มีโอกาส  
     ฉะนั้น จึงได้ตัดสินใจสร้างขึ้นที่อีสานใต้คือที่จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ และที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ณ บ้านสร้างเรืองแห่งนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ผู้ริเริ่มสร้างพระธาตุองค์นี้ (พระธัมมา พระมหาธัม จิตตปัญโญ หลวงปู่ธัมมา พิทักษา หรือพระครูวิบูล ธรรมภาณ (พ.ศ.๒๕๔๕))
     วางศิลาฤกษ์วันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๔
     ลงมือสร้างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๕

ข้อมลเพิ่มเติม >>

แหล่งอ้างอิง
     ทัวร์ศรีสะเกษดอทคอม. (25--). พระธาตุเรืองรอง. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553  จาก http://www.toursisaket.com/th/detailtour.php?Tid=00013
     ออนไลน์มันนี่อัสดอทดับเบิ้ลยูเอส. (2551).พระธาตุเรืองรอง. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553  จาก www.onlinemoneyusd.ws/travel/Isan/Sisaket/Si-Saket-Travel-Guide.html

ผู้รวบรวมข้อมูล
     นางสาวปนัดดา  ภารสุวรรณ (นักศึกษาฝึกงาน)Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th