ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตุประสิทธิ์)

พระธาตุประสิทธิ์
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงง์ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผล ในการปฏิบัติงานและชมหมู่บ้านหัตถกรรมหอผ้าไหม ที่บ้านท่าเรือต้นแบบการทำเครื่องดนตรีอีสาน พิณ แคน โหวต อันลือชื่อ

<<<<ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ทีวีห้าดอทซีโอดอททีเอช.  (25--).
พระธาตุประสิทธิ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 จาก http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/tour/pratatprasit.htm


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th