หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง

 หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง อ.โกสุ่มพิสัย  แหล่งผลิตผ้ใหม  ผ้าฝ้าย

 สินค้าหัตถกรรมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กม.

หัตถกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

มหาสารคามไกด์ดอทคอม.(25--). หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน จาก http://www.mahasarakham-guide.com/

ทาเวลไทยซ่าดอทคอม.(25--). หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน จาก  http://travel.thaiza.com/ 

ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาววรรณี  สิงห์แก้ว (นักศึกษาฝึกงาน)Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th