พระธาตุยาคู (พระธาตุใหญ่)

พระธาตุยาคู

ตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา  อำเภอกมลาไสย  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  19  กิโลเมตร  เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบทวาราวดีทำด้วยอิฐดิน  ฐานเป็นรูป  8  เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองขนาดฐานกว้าง  10  เมตร  ยาว  10  เมตร  สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุข  สูงจากฐานถึงยอด  8  เมตร  เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ

<<ข้อมูลเพิ่มเติม>>

 

แหล่งอ้างอิง

จังหวัดกาฬสินธุ์.(25--)แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ พระธาตุยาคู สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 จาก www.kalasin.go.thCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th