ปราสาทสระกำแพงใหญ่

    ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย ห่างจากตัวจังหวัด 26 กม.เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด
มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ และมีทับหลัง จำหลักภาพศิวนาฏราช และภาพเทพในศาสนาฮินดู
   
ชื่อปราสาทสระกำแพงใหญ่ เป็นชื่อที่คนในสมัยปัจจุบันเรียกกัน ความจริงแล้วปราสาทหินเหล่านี้มีชื่อเรีกอันวิจิตรพิสดารซึ่งบรรพบุรุษผู้สร้างได้ตั้งขึ้น แต่เพราะเวลาที่ผ่านไปนาน และความรกร้างที่คืบคลานมาปกคลุมทำให้เราไม่อาจทราบชื่อที่แท้จริงของปราสาทได้ ดังนั้นจึงเรียกชื่อตามที่ตั้งหรือลักษณะทางกายภาพที่พบเห็น เช่น ปราสาทที่มีกำแพงสูงล้อมรอบ และมีสระน้ำอยู่ใกล้ๆก็เรียกว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

แหล่งอ้างอิง
     แอทบางกอกดอทคอม. (2553). ปราสาทสระกำแพงใหญ่. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.at-bangkok.com/travel_srisakad_prasatkampengyai.php

ผู้รวบรวมข้อมูล
     นางสาวปนัดดา  ภารสุวรรณ (นักศึกษาฝึกงาน) Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th