พุทธสถานภูปอ

ตั้งอยู่ตำบลภูปอ  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร  ไปทางอำเภอสมเด็จหรืออำเภอสหัส ขันธ์  เป็นที่ประดิษฐพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์  ฝีมือช่างจากสมัยทวาราวดีจำหลักบนหน้าผา  2  องค์  เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง  องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่สอง ประดิษฐานอยู่บนภูปอนอก จากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้วยัง เป็นสถานที่มีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่าง ยิ่ง

พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์

<<<<ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>

แหล่งอ้างอิง

เว็บไซต์จังหวัดกาฬสินธุ์.(25--).ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธสถานถูปอ. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.kalasin.go.thCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th