ผ้าไหมบ้านเขว้า

ผ้าไหมบ้านเขว้าเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ.......................

ดูเพิ่มเติม

ผ้าไหมบ้านเขว้า 

วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  

แหล่งอ้างอิง

หมอชิตดอทคอม.  (25--).  บ้านเขว้า.  สืบค้นเมื่อ 23 เม.ย.2553 จาก http://www.mochit.com/place/626Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th