หมู่บ้านเต่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ช่วงเทศกาลสงกรานตร์ที่ผ่านมาได้ไปเยือนสวนเต่าเพ็ก ซึ่งอยู่ที่ดอนเจ้าคุณปู่เต่า บ้านกอก ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านกอก ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการอนุรักษ์เต่าเพ็กให้อยู่คู่กับชุมชน และได้พัฒนามาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในปัจจุบัน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริม

ดูเพิ่มเติม

บทความฉบับเต็ม

 ไปดูหมู่บ้านเต่า    

หมู่บ้านเต่า จังหวัดขอนแก่น   

ท่องเที่ยวย้อนกลับสู่รากเหง้า "หมู่บ้านเต่า" ที่ขอนแก่น    

หมู่บ้านเต่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น     

แหล่งอ้างอิง

ไกด์พงษ์.  (2552).  หมู่บ้านเต่า จังหวัดขอนแก่น.  สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย. 2553 จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=54880

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  (2548).  ท่องเที่ยวย้อนกลับสู่รากเหง้า "หมู่บ้านเต่า" ที่ขอนแก่น.  สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย.2553 จาก  http://www.sac.or.th/Subdetail/article/2548/December/article3.html

Holidaythai.com.  (255-).  หมู่บ้านเต่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น.  สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย.2553 จาก  http://www.holidaythai.com/khon_kaen_attractions_detail_1829.htm

Mochit.com.  (255-).  หมู่บ้านเต่า.  สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย.2553 จาก  http://www.mochit.com/place/328

Numalee.  (2551).  ไปดูหมู่บ้านเต่า. สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย.2553 จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=356638

 

 

 

 

 

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th