รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแ ทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย 4. การเสริมเอ็นไซม์ไฟเทสเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของฟอสฟอรัสในอาหารสุกรเนื้อ

สาโรช ค้าเจริญ,เยาวมาลย์ ค้าเจริญ, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา,  ศิราณี โพธิ์ศรี,อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร, สมพงษ์ ฉายพุทธ, พิทักษ์ ศรีประย่า, บุญตา ธรรมบุตร และ พรรณศรี สากิยะ.  (2543).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย 4. การเสริมเอ็นไซม์ไฟเทสเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของฟอสฟอรัสในอาหารสุกรเนื้อ.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิงฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th