ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย

กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์, ฉวี เย็นใจ, เจนจิรา เรืองชยจตุพร, สุวิทย์ ธีรศาศวัต และ ไชยันต์ อมรางกูร.  (2534).  ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย.  กรุงเทพฯ: คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th