การศึกษาการใช้ตาข่ายพลาสติค ผ้าใบพลาสติค และลานคอนกรีตในการตากข้าวเปลือกของเกษตรกร

เชิดศักดิ์ ศิริหล้า, วินิต ชินสุวรรณ, ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ และ สมนึก ชูศิลป์.  (2538).  การศึกษาการใช้ตาข่ายพลาสติค ผ้าใบพลาสติค และลานคอนกรีตในการตากข้าวเปลือกของเกษตรกร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญยามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th