การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตรกรเทพารักษ์

สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์, สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา และ ชัยทัศน์ ไพรินทร์.  (2546).  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตรกรเทพารักษ์วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 11, 3 (ก.ค.-ก.ย.), 37-41.

บทความฉบับเต็ม    

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th