การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุกรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยสามัคคี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภูวนัย บุญสถิตย์ และ นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.  (2550).  การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุกรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยสามัคคี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th