การจัดการธุรกิจของเกษตรกรที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดขอนแก่น

นฤมล ตันติพงษ์, ไพฑูรย์ คัชมาตย์ และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2545).  การจัดการธุรกิจของเกษตรกรที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th