การจัดการธุรกิจการเกษตรภายหลังการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลของเกษตรกรใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วิภาณี ไทยอ่อน, อัมพล ห่อนาค และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2550).  การจัดการธุรกิจการเกษตรภายหลังการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกาตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th