แผนที่จังหวัดขอนแก่น

แผนที่จังหวัดขอนแก่น  ดูที่   http://www.kk.ru.ac.th/map.htm

แหล่งอ้างอิง :

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น.  (255-?.  แผนที่จังหวัดขอนแก่น.  สืบค้นเมื่อ 3 ก.พ. 2553 จาก  http://www.kk.ru.ac.th/map.htmCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th