บุคคลสำคัญทางศาสนา จังหวัดขอนแก่น

บุคคลสำคัญทางศาสนา จังหวัดขอนแก่น        

ให้ข้อมูลชื่อ/ฉายาบุคคลสำคัญทางศาสนาและที่อยู่ จำนวน 37 รายการ

แหล่งอ้างอิง :

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น.  (2551).  บุคคลสำคัญทางศาสนา จังหวัดขอนแก่น.  ค้นข้อมูลวันที่ 8 มี.ค.2553 จาก  http://cd.m-culture.go.th/vdn/index.php?c=list&menu=54Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th