มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดความเชื่อทางศาสนาและการรักษาโรคแผนโบราณ: กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อหาบทความ

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดความเชื่อทางศาสนาและการรักษาโรคแผนโบราณ: กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ

แสดงผล: 88
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 29 Feb, 2012
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 29 Feb, 2012
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์ และกฤตยา แสวงเจริญ.  (2538).  รายงานการวิจัยเรื่องความคิดความเชื่อทางศาสนาและการรักษาโรคแผนโบราณ: กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ.  ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ     

ที่มา   ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document บริการนวดแผนโบราณและบริการอบสมุนไพรที่ศูนย์ค้ำคูณ
document การวางแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านฝาง
document การแพทย์แผนไทย : ภูมิปัญญาของคนไทย
document การพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
document ความพึงพอใจต่อการบริการ การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลพุทไธสง
document ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย. ตอนที่ 2
document พฤติกรรมการใช้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐ
document รายงานการวิจัยบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้การแพท ย์แผนไทยเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการ แพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องมิติสุขภาพในมุมมองปราชญ์ชาวบ้านอีสาน : กรณีศึกษา
document การย่างไฟ
document ผักพื้นบ้านและสมุนไพรน่ารู้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
document รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการแพทย์แผนโบราณและกลวิธีพัฒนาในงานสาธารณสุขมูลฐ าน
document อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีและบุรุษก่อนวัยทอง
document การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนาม ัย จังหวัดขอนแก่น
document การวางแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านฝาง
document การพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
document พฤติกรรมการใช้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐ
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการ แพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
document การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของชาวนาที่ใช้เครื่องนวดข้าวในชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การทำลูกประคบสมุนไพร
document ตำรายา (ผักหนอก) ฉบับวัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document วิจัยศักยภาพของการนวดไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน
document รายงานการวิจัยเรื่องมิติสุขภาพในมุมมองปราชญ์ชาวบ้านอีสาน : กรณีศึกษา
document การรักษาอาการปวดเมื่อยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
document พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษา
document พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปีในชุมชนชนบทอีสาน
document พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของชาวชนบท : กรณีศึกษาหมู่บ้าน 3 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลปัญหาปวดเมื่อยของชาวบ้าน ในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
document ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงสืบทอดของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและการเลี้ยงดูเด็กในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะครอบครัวอีสานกับการส่งเสริมสุขภาพจิต
document รายงานการวิจัยเรื่องหมอพื้นบ้านและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวบ้านอีสาน : กรณีศึกษา
document รายงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในเด็กอายุ 0-1 ปี ในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาบ้านท่านางเลื่อน ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document หมอพื้นบ้านและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวบ้านอีสาน : กรณีศึกษา
document รายงานการวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของชาวชนบท และบุคลากรสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอลำผีฟ้า บ้านหนองใหญ่ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า
document มิติทางจิตวิญญาณกับการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษาจากหมอลำผีฟ้าสู่หมอพระ
document การจัดการภายในครอบครัวชนบทในภาวะเจ็บป่วยของสมาชิก
document ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการรักษาโรคแผนโบราณ : กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ
document เวชศาสตร์ชาติพันธุ์ของหมอเป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพจิตของสตรีอีสานโดยนำพุทธศาส นามาเป็นฐานRSS