มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

การผลิตข้าวโพดพันธุ์สำลีอีสานของเกษตรกร: ศึกษากรณีนายคำหมื่น แสนเมือง เกษตรกรชาวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อหาบทความ

การผลิตข้าวโพดพันธุ์สำลีอีสานของเกษตรกร: ศึกษากรณีนายคำหมื่น แสนเมือง เกษตรกรชาวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

แสดงผล: 97
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 24 Jan, 2012
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 24 Jan, 2012
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก และนิวัฒน์ มาศวรรณา.  (2552).  การผลิตข้าวโพดพันธุ์สำลีอีสานของเกษตรกร: ศึกษากรณีนายคำหมื่น แสนเมือง เกษตรกรชาวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม = Samlee Isarn corn production: A case of Mr.Khammuen Sanmueang, Chiangyuen district, Mahasarakham province.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม  ลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document การปลูกแก้วมังกร
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2550
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขต บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมในจังหวัดขอนแก่น
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
document รายงานการวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงรากของต้นเจตมูลเพลิงแดงและเจตมู ลเพลิงขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
document รายงานการวิจัยเรื่องการคัดเลือกสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงและเจริญได้ดีที่พีเอชสูง เพื่อใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์ราคาถูก
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าวสาลี
document รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเห นือ
document สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านพ่อทัศน์ กระยอม
document รายงานการวิจัยเรื่องการลงแขก ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document เศรษฐกิจการผลิตและการจัดการผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์
document กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
document กลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพตามทรรศนะของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย
document การจัดการ การผลิต และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิลา บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
document การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเตยบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2550
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2550
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าในจังหวัดหนองคาย
document การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวโพดข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดน้อยหน่าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ของเกษตรกรบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดยาสูบเตอร์กิชของเกษตรกรใน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการผลิต 2548/2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดยางก้อนถ้วยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
document การจัดการการผลิตและทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลน ครในปี พ.ศ. 2545
document การจัดการการผลิตไวน์เม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
document การจัดการความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและความยั่งย ืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
document การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มเกษตรกรบ้านศิลาทิพย์ ตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์แ บบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดสกลนคร ปี 2548
document การจัดการธุรกิจการเกษตรภายหลังการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลของเกษตรกรใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการธุรกิจของเกษตรกรที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจข้าวเหนียวแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มสตรีเกษตรกร บ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจชาใบหม่อนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจน้ำฝรั่งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจปลาร้าบองภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร กรหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของกลุ่มเกษตรกรบ้านชาด ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุกรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยสามัคคี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
document การจัดการธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรผงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลห้ วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจแปรรูปเนื้อสุกรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการธุรกิจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาธุรกิจไข่เค็มเสริมไอโอดีนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการอาหารโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช ้มันสำปะหลังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในเกษตรกรรายย่อยในชนบทในจังหวัดขอนแก่น
document การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตฝรั่ง จังหวัดขอนแก่น ปี 2544
document การติดตามผลการทำไร่นาสวนผสมของเกษตรกรภายใต้โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการ เกษตร (คปร.) ในจังหวัดอุดรธานี
document การบริหารทรัพยากรและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์
document การปฏิบัติตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสกลน คร
document การประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเองของเกษตรกร
document การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตรกรเทพารักษ์
document การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมในจังหวัดขอนแก่น
document การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูกเห็ด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
document การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรภายในเขตพื้นที่การส่งเสริมของกลุ่มเนสท์เ ล่ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงไหมของเกษตรกรบ้านหนองเซียงซุยตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์กับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 16 จังหวัดสุรินทร์
document การยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
document การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย กรณีศึกษา เทคโนโลยีการปลูกอ้อยน้ำราดและเทคโนโลยีการปลูกอ้อยหนาแน่น
document การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งน้ำนมดิบให้แก่ กลุ่มเนสท์เล่ประเทศไทย
document การเลี้ยงโคนมพื้นเมืองเพื่อเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน
document การเปรียบเทียบการดำเนินงานของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในร ะดับดีมากและระดับปานกลางในจังหวัดขอนแก่น
document การใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคและกระบือของเกษตรกรอาสาผสมเทียมในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
document การศึกษาการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรยังชีพในจังหวัดขอนแ ก่น
document การศึกษาการใช้ตาข่ายพลาสติค ผ้าใบพลาสติค และลานคอนกรีตในการตากข้าวเปลือกของเกษตรกร
document การศึกษาความเหมาะสมในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย:กรณีศึกษาสวนยางขอ งเกษตรกรอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
document การศึกษาชนิดและคุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบในฟาร์มโคนมเกษตรกรรายย่อย จังหวัดหนองบัวลำภู
document ความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย
document ธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
document ธุรกิจการแปรรูปถั่วลิสงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
document ผลการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
document รายงานการวิจัยการปรับใช้เทคโนโลยีแร่ดินเหนียวเพื่อการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวอินท รีย์ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดิ นเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่นของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และการลดการปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 1 การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และป ล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกร
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแ ทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแ ทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย 4. การเสริมเอ็นไซม์ไฟเทสเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของฟอสฟอรัสในอาหารสุกรเนื้อ
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2545 เรื่องการศึกษาวิธีการเก็บรักษาและวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตในระดับเกษ ตรกร
document รายงานการวิจัยการคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัต ถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
document โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณพ์ของกลุ่มอา ชีพชุมชนยอดแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
document การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น : กรณีผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
document การผลิตและการตลาดถั่วลิสงในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ. 2544
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
document ธุรกิจการแปรรูปถั่วลิสงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2550 เรื่องโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2545 เรื่องการศึกษาวิธีการเก็บรักษาและวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตในระดับเกษ ตรกร
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพืชไร่ที่มีศักยภาพเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในส ภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document กลยุทธ์การตลาดโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและความยั่งย ืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการธุรกิจข้าวเหนียวแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มสตรีเกษตรกร บ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร
document การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงสีข้าวขนาดใหญ่กรณีศึกษา : อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
document การตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายพันธุ์พื ชที่ 17 จังหวัดขอนแก่น
document การบริหารการผลิตในกิจการโรงสีข้าว
document การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 6 เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
document การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว: กรณีเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
document การผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
document การวัดความเก่าของข้าวเปลือกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยุบตัวของข้าวสุกกับแรงกด
document การวัดเปอร์เซ็นต์ความขาวของเมล็ดข้าวสาร
document การวิเคราะห์หาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็มของข้าว (Oryza sativa L.) จากฐานข้อมูลจีโนมข้าว
document การอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ กข.10 ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด
document การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
document การจัดการการผลิตอ้อยระบบน้ำหยดใต้ดิน : กรณีศึกษา ไร่ตั้งจิตรพืชผล ตำบลบ้างดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
document การจัดการการผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2545
document การจัดการการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกราม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการการผลิตไวน์เม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดหอมแบ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
document การจัดการการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2546
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดน้ำผึ้งในจังหวัดชัยภูมิ
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรผงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลห้ วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document การบริหารทรัพยากรและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์
document การผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
document การผลิตและการตลาดผักปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น
document การผลิตและการตลาดเห็ดกระด้าง บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
document การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตลาดชาใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document ธุรกิจการผลิตปลาร้าในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2545
document ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
document ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
document ธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
document ธุรกิจมันสำปะหลังในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการผลิตและการตลาดมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร
document รายงานผลการศึกษาเรื่องเงื่อนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกร
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯและปริมณฑล
document โครงการวิจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
document รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรู้ด้านการผลิตโคนมของสตรีเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานผลการวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้าน
document การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 ภายใต้สภาวะขาดน้ำที่ระยะเจริญเติบโตทางลำต้นและระยะเจริญพันธุ์
document การศึกษาระดับความต้านทานของข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ต่อด้วงดำ Heteronychus lioderes, Alissonotum simile และพฤติกรรมการทำลายของแมลง
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
document ผลของสารที่เป็นปรปักษ์จากตอซังข้าวต่อการงอกการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์และการปลดปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 2 การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดโดยหว่านเมล็ดถั่วเขียวพร้อมเมล็ดข้าว
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และการลดการปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 1 การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และป ล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกร
document รายงานการวิจัยงบประมาณทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2546 เรื่องคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่นาที ่มีระดับน้ำใต้ผิวดินต่างกัน . 2, ทดสอบเทคโนโลยีองค์ประกอบ
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟริกันที่มีต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
document รายงานการวิจัยงบประมาณทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2547 เรื่องคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่นาที ่มีระดับน้ำใต้ผิวดินต่างกัน . 3, ทดสอบเทคโนโลยีองค์ประกอบ
document รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 :ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ขาวดอกมะลิ 105
document รายงานการวิจัยพลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของพันธุ์มันสำปะหลัง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2545 I: อิทธิพลของระยะปลูกและตำแหน่งการตัดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตมันเฮย์และคุณค่าทางโภชนะของมันสำปะหลัง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548 ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับมันสำปะหลังต่อผลผลิตและคุณภาพการผลิตมันเฮย์
document รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพืชไร่อุตสาหกรรมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรและการเผยแพร่ว ิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
document รายงานการวิจัยเรื่องระยะการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้น และการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
document รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพาราเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
document รายงานวิจัยการใช้สารสกัดจากผักคราด (Spilanthes acmella (Linn.) Murr.) ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ
document รายงานวิจัยการพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์
document การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง
document ยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่รอดและทุนทางสังคมของชาวนาอีสาน
document การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านวังตะเข้ ตำบลวังตะเข้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
document ภูมิปัญญาในการเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
document การจำแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Functional Genes ในไก่ป่าสีแดง ไก่พื้นเมืองไทย และไก่ทางการค้า
document การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจิรญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยแล ะบราห์มัน
document การศึกษา single nucleotide polymorphism ของยีนไทโรโกบูลินในโคเนื้อลูกผสม
document การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยแล ะบารห์มัน
document การประมาณค่าพารามิเตอร์และสหสัมพันธ์ของลักษณะพันธุกรรมทางการสืบพันธุในสุกร
document การเสริมสารสี Lali Red ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่ไข่และคุณภาพไข่
document ผลของการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ
document ผลของการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคสัณฐานวิทยา ทางลำไส้และประมาณ e.coli ในไก่เนื้อ
document ทรัพยากรอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
document งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
document การใช้เทคนิคผลผลิตแก๊สเพื่อประเมินการย่อยได้ของใบปาล์มน้ำมันหมักร่วมกับกากน้ำตาล
document ผลของการใช้สารเสริมต่าง ๆ ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์หมัก
document ความสามารถในการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนและการผลิตแก๊สของพืชแก่นตะวัน
document การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นาเกลือสินเธาว์ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
document การใช้น้ำกากส่าเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
document ความพึงพอใจต่ออาหารของแกะที่ปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้ากินนีและหญ้ารูซี่
document อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในชุดดินโคราช
document การประเมินค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าแพงโกล่าแห้ง มันเส้น กากมันสัมปะหลัง และกากเบียร์ในโคพื้นเมืองไทย
document การประเมินค่าการย่อยได้และค่าพลังงานของอาหารหยาบสำหรับโคนมในเขตร้อน
document ผลของสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชันและมะระขี้นกที่มีต่ออาหารของไก่ไข่ที่มีอายุมากกว่า 18 เดือนต่อประสิทธิภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่และระดับโคเลสตอรอลในไข่แดง
document การตรวจหาความหลากหลายของยีน Insulin like-3 (INSL3) และยีน Steriodogenic factor-1 (SF-1) ที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกรด้วยวิธี PCR-SFCP
document ผลของการเกิดเพรดนิโซโลนต่อการเกิดความเครียด ความเครียดจากปฏิกิยาออกซิเดชั่นและสมรรถนะการผลิตในไก่กระทง
document ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ Glycerol กับ Dimethy Formamide เป็นสารป้องกันการสูญเสียเซลล์อสุจิในกระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ไก่พื้นเมือง
document ผลของการเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พื้นเมืองภายหลังการเก็บรัก ษา
document ความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตในโคเนื ้อพันธุ์บารห์มัน
document การทำนายน้ำหนักโคพื้นเมืองไทยเพศผู้
document ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อปริมาณการกินได้และสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
document ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิติกในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถนะการเจ ริญเติบโตของโคพื้นเมือง
document ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกในสูตรอาหารข้นของกระบือ II: ผลต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อ
document ผลของการเสริมมันเฮย์ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและผลผลิตน้ำนมในโครีดนมในฟาร์ม เกษตรกรรายย่อย
document ผลของการเสริมน้ำมันมะพร้าวและกระเทียมผงต่อการกินได้และผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ง ่ายของกระบือปลัก
document ผลของอาหารไฮ-โปรและแหล่งคาร์โบไฮเดรตต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและการให้ผลผลิ ตน้ำนมในโครีดนม
document การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทย
document การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มแบคทีเรียที่ย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนระหว่างกระบือปลักแล ะโคเนื้อโดยเทคนิค Real-time PCR
document การศึกษาการใช้ยูเรียแบบละลายช้าต่อประสิทธิภาพการผลิตในโคนมของสาวรุ่น
document ผลของการใช้กากน้ำชูรสต่อประสิทธิภาพการผลิตในโคนมสาวรุ่น
document ผลของการใช้กากมันสัมปะหลังหมักต่อการกินได้ อัตราการผสมติดและการให้ผลผลิตในโคสาว
document โครงการระบบการผลิตอาหารหยาบโปรตีนสูงสำหรับโคนม
document การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงริ้นดำกลุ่ม tuberosum (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย
document การใช้ไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคแมลงในดินเพื่อควบคุมเห็บโค (Boophilus microplus Cenestrini) ระยะตัวเป่ง (Engorged female)
document การตอบสนองสายพันธุแตงกวาต่อการเข้าทำลายโดยเชื้อไวรัสตัวด่างเขียวและการถ่ายทอดทาง พันธุกรรมของการต้านทานโรคในลูกรุ่น S1
document การผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรั่มที่จำเพาะต่อเชื้อ Peudomonas aerugenosa AR-TS003
document ประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces สายพันธุ์ต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโร คพืชที่สำคัญ
document บทบาทสระน้ำประจำไร่นาต่อวิถีชีวิตเกษตรยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
document ผลของการทำให้สุกต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติกและแร่ธาตุในข้าวกล้องพันธุ์ต่าง ๆ
document การศึกษาธรณ๊วิทยาโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเกิดดินเค็มในทุ่งกุลาร้องไห้โด ยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT-7 ETM+: การทำแผนที่ความหนาแน่นโครงสร้างแนวเส้นตรง
document ผลของอัตราส่วนของหัวกุ้งก้ามกรามกับแป้งมันต่อคะแนนทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบหั วกุ้งก้ามกราม
document การเปรียบเทียบการเติบโตของอาร์ทีเมียในน้ำเกลือสินเธาว์และเกลือทะเล
document การเปลี่ยนแปลงของโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในกุ้งก้ามกรามแช่น้ำแข ็ง
document ความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตในโคเนื ้อพันธุ์บราห์มันที่ได้รับระดับโปรตีนและพลังงานที่กินได้แตกต่างกัน
document การขับถ่ายไนโตรเจนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันที่ได้รับอาหารพลังงานต่างระดับกัน
document ผลของแหล่งอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้และสมดุลไนโตรเจนในโคนมรุ่น
document ผลของการเสริมพฤษเคมีและน้ำมันมะพร้าวต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและผลิตแก๊ซมีเทนใ นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
document การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของการใช้เปล ือกสับปะรดหมักร่วมกับฟางข้าวโดยเทคนิคถุงไนล่อน
document ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นด้วยกระถินป่นต่อปริมาณการกินได้และความสา มารถในการย่อยได้ในแพะ
document ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยถ่วคาวาลเคดแห้งต่อการกินได้ ค่าการย่อยได้ของโภชนะในแพะเนื้อ
document อิทธิพลของแหล่งปลูกที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีด้านปริมาณเทอร์พีนอยด์ ฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถการกำจัดอนุมูลอิสระของเหง้ากระชายดำ
document การจัดการปุ๋ยกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
document เทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
document ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่: กรณีจังหวัดขอนแก่น
document ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการหมักต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำลูกยอ
document การยอมรับการใช้ระบบน้ำหยดแบบบนดินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเขตจังหวัดชัยภูมิ
document การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยRSS