มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

ประวัติวัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เนื้อหาบทความ

ประวัติวัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แสดงผล: 178
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 28 Nov, 2011
ผู้สร้าง :
วันที่ปรับปรุง : 12 Jan, 2012
ผู้แก้ไขปรับปรุง : Somphot A.
วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน จนได้รับการกล่าวขานจากประชาชนชาวเชียงคานว่า วัดใหญ่ศรีคุณเมือง เป็นวัดที่มีคุณค่าทางศิลปะและเป็นศูนย์รวมของแหล่งวิทยาการที่น่าศึกษา เป็นสถานที่จัดเก็บวัตถุโบราณอันล้ำค่าที่ชาวเชียงคานเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งบ้านตั้งเมืองเชียงคานมาหลายชั่วอายุคนแล้ว และเป็นที่พำนักของพระเถระผู้ใหญ่ในอดีตคือ เจ้าคุณพระวิชิตธรรมาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน จากตำนานและหลักฐานหลายสิ่งหลายอย่างได้พบว่า พระยาอนุพินาถและภรรยาพร้อมทั้งบุตรธิดาวงศาคณาญาติ มีท้าวพระยาแม่น เป็นต้น ได้สร้างอุโบสถกับพระพุทธรูปไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาที่วัดศรีคุณเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๙๙ (จ.ศ. ๑๑๙๙)
 

 

             พระอุโบสถที่สร้างขึ้นใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ มีรูปพรรณสัณฐานทางศิลปะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้านนาหน้าบันเป็นไม้แกะลายกนกเคลือบเถาประดับกระจกสี เหนือประตูเข้าโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามพรรณนาถึงทศชาติชาดก อธิบายภาพด้วยอักษรภาษาลาว
 
          เริ่มแรกพระอุโบสถหลังนี้มุงด้วยไม้แผ่น (เลื่อยเป็นกระดานหนา ๑ นิ้ว ตัดสั้น ๕๐ เซนติเมตร) ส่วนเสาอุโบสถเดิมเป็นเสาไม้ประดู่ถากกรมมีลวดลายงดงามมาก กาลเวลาผ่านไปหลังคาก็ชำรุดจึงได้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔ โดยเปลี่ยนหลังคาจากไม้แผ่นกระดานมาเป็นกระเบื้องซีเมนต์เสาเป็นดินอิฐถือปูน ส่วนใดที่ชำรุดมากก็มีการเปลี่ยนทำใหม่ให้หมด การปฏิสังขรณ์ครั้งนี้มีท่านเจ้าคุณพระยาพิชิตธรรมาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานก็สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านเจ้าคุณพระยาพิชิตธรรมาจารย์ได้ถึงแก่มรณภาพ

 

 
          หลังจากนั้นวัดศรีคุณเมืองว่างจากเจ้าอาวาส มีเจ้าคณะตำบลเชียงคาน เขต ๑ ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสตามหน้าที่มาโดยลำดับ ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๗  พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้นำผ้ากฐินมาทอด แล้วมอบจตุปัจจัยถวายวัดศรีคุณเมือง เพื่อปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท  เจ้าคณะตำบลเชียงคาน เขต ๑ ผู้รักษาการเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนั้นจึงได้ชักชวนทายกทายิกาทำการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ โดยเปลี่ยนหลังคากระเบื้องซีเมนต์ออกเป็นกระเบื้องดินเผาเคลือบสีแทนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ พลเอกสมคิด จงพยุหะ พร้อมด้วยภรรยาคืออาจารย์น้อมฤดี จงพยุหะ ได้นำเงินจำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท มาถวายวัดศรีคุณเมืองเพื่อเป็นทุนสำรองในการบูรณะวัด และมีชาวเชียงคานบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เกิดวาตภัยอย่างร้ายแรง พายุหอบเอากระเบื้องออกไปหมด ส่งผลให้หลังคาพระอุโบสถว่าเปล่า ค่าเสียหายมากพอสมควร พระภิษุและสามเณรในวัดศรีคุณเมืองตลอดทั้งญาติโยมช่วยกันเก็บกวาดเอากระเบื้องดินเผาที่ยังพอจะมุงหลังคาได้และจัดหากระเบื้องใหม่มาเพิ่มเติมอีกจนพอ ขณะนั้นมีพระบุญเลิศ รักษาการเป็นเจ้าอาวาสชั่วคราว ได้จ้างคนมุงหลังคาพระอุโบสถแต่การปฏิบัติการมุงหลังคาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการประกอบกับไม้ส่วนบนผุพังยุบหมดสภาพตามกาลเวลา หลังคาพระอุโบสถจึงเกิดการรั่วไหลในเวลาฝนตกไม่เหมาะสมที่จะประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูฝน (ฝนตกมาก ๆ) หากปล่อยไว้เนิ่นนานหลังคาตลอดทั้งเพดานส่วนที่เป็นไม้ก็จะเสียหายมากขึ้น ทั้งจะเป็นความเสียหายต่อศาสนสมบัติที่เก็บรักษาไว้ในพระอุโบสถซึ่งบางชิ้นได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุของชาติ ได้แก่
          1.  ธรรมาสน์ไม้สักแกะลายประดับกระจกสี
          2.  พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทาน้ำทอง
          3.  พระพุทธรูปปางประธานอภัย ชนิดไม้ทาน้ำทอง
          4.  ศิลาจารึกชนิดหิน
ธรรมาสน์ไม้สักแกะลายประดับกระจกสี วัดศรีคูณเมือง
          ทั้งสี่อย่างนี้เป็นโบราณวัตถุศิลปะล้านช้างที่มีอายุพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ ทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พระอุโบสถวัดศรีคุณเมือง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๓ พระครูสิริกัลยาณวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมือง จึงได้ปรารถที่จะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่กำลังทรุดโทรมใช้การไม่ได้ให้คงสภาพเดิม โดยอนุรักษ์ส่วนที่มีคุณค่าทางศิลปะให้คงอยู่ชั่วกาลนาน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีกฐินจากกรุงเทพ ฯ นำโดย พันจ่าไชยัน จันทเวหา ได้จตุปัจจัยร่วม ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) พ.ศ. ๒๕๓๔ คุณโยมทองคำขำหรุ่นก็ได้นำกฐินมาทอดวัดศรีคุณเมืองรวมจตุปัจจัยไว้ให้ทางวัดเพื่อบำรุงปฏิสังขรณ์จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พระอุโบสถวัดศรีคุณเมือง

 

          ฉะนั้นทางเจ้าอาวาสและทายกทายิกาคุ้มวัดศรีคุณเมืองจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ์ในส่วนหลังคาพระอุโบสถก่อน และได้นายช่างสาคร คงพูลเพิ่ม จากจังหวัดกาฬสินธุ์ มาทำการปฏิสังขรณ์ เริ่มลงมือปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2535 สำเร็จเรียบร้อยเป็นขั้นตอนที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2535 โดยทางวัดศรีคุณเมืองได้อาศัยปัจจัยที่รวบรวมจากที่ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วเป็นค่าปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ และสำเร็จไปด้วยดีทุกประการ

 

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง
วัดศรีคุณเมือง.   (ม.ป.ท.).  ประวัติวัดศรีคุณเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย.  เลย: วัด.  (เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์).   
                                                                                                                                          
เรียบเรียงโดย : นายิกา เดิดขุนทด


ลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document การละเล่นสะบ้าในประเพณีตรุษไทยภูผาม่าน
document หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล
document ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอกระนวน
document พระพุทธรูปโบราณ อำเภอซำสูง
document การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
document ความเชื่อเรื่องผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอีสาน
document สิม
document ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน
document เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน (2488-2544)
document เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ : ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
document ข้อมูลวัด จังหวัดขอนแก่น
document บุคคลสำคัญทางศาสนา จังหวัดขอนแก่น
document ประเพณีแต่งงานชาวอีสาน (ประเพณีกินดอง)
document รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพของชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านฝาง
document การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีว ิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตอน ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
document การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เบื้องต้นจากงานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธ รรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในภาคอีสาน พ.ศ. 2500-2545
document คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง
document ความสัมพันธ์หญิงชายภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
document ทัศนคติของชาวชนบทอีสานต่อการทำบุญ
document ประเพณี คติความเชื่อมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
document ประเพณีผูกเสี่ยว
document พฤติกรรมการทำบุญของชาวพุทธในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของชาวชนบทอีสานต่อการทำบุญ
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องรูปแบบศิลปวัฒนธรรมประเพณีการฟ้อนแห่ต้นดอกไม้ : กรณีศึกษาบ้านอาฮี หมู่ที่ 1,6 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
document รายงานวิจัยเรื่องเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานห้าทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2488-2543) : กรณีศึกษาบ้านบัว จังหวัดสกลนคร
document รายงานวิจัยเรื่องเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานห้าทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2488-2543) : กรณีศึกษาบ้านโนนม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด
document รายงานวิจัยเรื่องเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานห้าทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2488-2544) : กรณีศึกษาบ้านวังสวาบ จังหวัดขอนแก่น
document วัฒนธรรมอีสานกับการพัฒนา
document วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ไทยโย้ย บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสร้างชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไทย บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
document ความเชื่อเรื่องปู่ตาตะกวดกับวิถีชีวิตของชาวกูยบ้านตรึม ตำบลตรึม อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
document ประเพณีและเทศกาลจังหวัดขอนแก่น
document วัดป่าบ้านตาด
document วัดถ้ำกลองเพล
document วัดบูรพาภิราม
document หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
document วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
document วัดถ้ำแสงเพชร
document ประเพณีบุญพระเวส หรือบุนพะเหวด
document คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง
document พระมงคลมิ่งเมือง (พระยืน)
document รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องเจ้าพ่อมอดินแดง : ความเชื่อของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document วัดพระบาทภูพานคำ
document ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
document สิม (โบสถ์) 2
document สิม (โบสถ์) 1
document หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล
document ตำราปลูกเฮือน ฉบับวัดบ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document ตำราปลูกเฮือน ฉบับสำนักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก บ้านคกเหลี่ยน-หนองขอน ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
document คาถา ต้นฉบับวัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงจันทน์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง
document ความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ของชาวบ้านศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านโนนอำนวย อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และหมู่บ้านทุ่งสว่าง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
document ฒ ผู้เฒ่าต้องมอง
document การบริโภคสุนัขในจังหวัดสกลนคร
document การปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทแดง บ้านโพนทอง เมืองนาทรายทอง นะคอนหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
document การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น
document บทบาทของวัดต่อชุมชนในชนบท จังหวัดขอนแก่น
document ความสัมพันธ์หญิงชายภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
document เจ้าโคตร : ผู้เว้าแล้วแล้วโลด
document ปราสาทขอมหายไปไหน? เขมรทำลายหรือใครกันแน่
document ภูมิปัญญาพื้นบ้านศาลผีปู่ตา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น.
document ลำส่องที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วยในภาคอีสานจริงหรือ?
document สรภัญญ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับบทบาทในสังคมอีสาน
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : คติสัญลักษณ์ของพื้นที่และการจัดการใช้พื้นที่ของวัดในชุมชนหมู่บ้านผู้ไท
document พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
document รายงานการวิจัยเรื่องวิเคราะห์ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองขอ นแก่น จังหวัดขอนแก่น
document วิเคราะห์การทำบุญของคนไทยภายใต้ระบบสังคมบริโภคนิยม
document สรภัญญ์ เพลงขับเพื่อศาสนาและจริยธรรม
document วันสงกรานต์
document การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ : การเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อดั้งเดิมอีสานกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่
document คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท
document คติชนวิทยาที่พบในงานของนักเขียนไทยสมัยรัตนโกสินทร์
document ประเพณีตักบาตรเทโว
document ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ วิชาเลือกนาฏศิลป์พื้นเมือง เรื่อง ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครขอนแก่น
document ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น
document ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น
document งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
document บุญกฐิน
document ประเพณีขึ้นเฮือนใหม่
document บุญข้าวจี่หรือบุญเดือน ๓
document เบื้องลึกเบื้องหลังพระธาตุนาดูน
document ฮีตสิบสอง
document วันสงกรานต์
document วันมาฆบูชาRSS