มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

รายงานการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ. 2551การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรรายการย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหน ือ เนื้อหาบทความ

รายงานการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ. 2551การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรรายการย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหน ือ

แสดงผล: 164
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 13 Dec, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 14 Dec, 2010
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

สำเนาว์ ข้องสาย และอรุณีพงศ์ ศรีสถาพร.  (2551).   รายงานการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ. 2551 การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรรายการย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
document รายงานการวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงรากของต้นเจตมูลเพลิงแดงและเจตมู ลเพลิงขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
document รายงานการวิจัยเรื่องการคัดเลือกสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงและเจริญได้ดีที่พีเอชสูง เพื่อใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์ราคาถูก
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าวสาลี
document รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเห นือ
document รายงานการวิจัยเรื่องการลงแขก ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย
document รายงานการวิจัยการปรับใช้เทคโนโลยีแร่ดินเหนียวเพื่อการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวอินท รีย์ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดิ นเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่นของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และการลดการปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 1 การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และป ล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกร
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแ ทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแ ทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย 4. การเสริมเอ็นไซม์ไฟเทสเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของฟอสฟอรัสในอาหารสุกรเนื้อ
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2545 เรื่องการศึกษาวิธีการเก็บรักษาและวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตในระดับเกษ ตรกร
document รายงานการวิจัยการคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัต ถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2550 เรื่องโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2545 เรื่องการศึกษาวิธีการเก็บรักษาและวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตในระดับเกษ ตรกร
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพืชไร่ที่มีศักยภาพเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในส ภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและความยั่งย ืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
document การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
document รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการผลิตและการตลาดมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร
document รายงานผลการศึกษาเรื่องเงื่อนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกร
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯและปริมณฑล
document โครงการวิจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
document รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรู้ด้านการผลิตโคนมของสตรีเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานผลการวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้าน
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
document ผลของสารที่เป็นปรปักษ์จากตอซังข้าวต่อการงอกการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์และการปลดปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 2 การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดโดยหว่านเมล็ดถั่วเขียวพร้อมเมล็ดข้าว
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และการลดการปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 1 การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และป ล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกร
document รายงานการวิจัยงบประมาณทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2546 เรื่องคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่นาที ่มีระดับน้ำใต้ผิวดินต่างกัน . 2, ทดสอบเทคโนโลยีองค์ประกอบ
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟริกันที่มีต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
document รายงานการวิจัยงบประมาณทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2547 เรื่องคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่นาที ่มีระดับน้ำใต้ผิวดินต่างกัน . 3, ทดสอบเทคโนโลยีองค์ประกอบ
document รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 :ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ขาวดอกมะลิ 105
document รายงานการวิจัยพลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของพันธุ์มันสำปะหลัง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2545 I: อิทธิพลของระยะปลูกและตำแหน่งการตัดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตมันเฮย์และคุณค่าทางโภชนะของมันสำปะหลัง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548 ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับมันสำปะหลังต่อผลผลิตและคุณภาพการผลิตมันเฮย์
document รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพืชไร่อุตสาหกรรมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรและการเผยแพร่ว ิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
document รายงานการวิจัยเรื่องระยะการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้น และการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
document รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพาราเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
document รายงานวิจัยการใช้สารสกัดจากผักคราด (Spilanthes acmella (Linn.) Murr.) ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ
document รายงานวิจัยการพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์
document รายงานการวิจัยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
document การจำแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Functional Genes ในไก่ป่าสีแดง ไก่พื้นเมืองไทย และไก่ทางการค้า
document การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจิรญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยแล ะบราห์มัน
document การศึกษา single nucleotide polymorphism ของยีนไทโรโกบูลินในโคเนื้อลูกผสม
document การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยแล ะบารห์มัน
document การประมาณค่าพารามิเตอร์และสหสัมพันธ์ของลักษณะพันธุกรรมทางการสืบพันธุในสุกร
document การเสริมสารสี Lali Red ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่ไข่และคุณภาพไข่
document ผลของการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ
document ผลของการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคสัณฐานวิทยา ทางลำไส้และประมาณ e.coli ในไก่เนื้อ
document ทรัพยากรอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
document งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
document การใช้เทคนิคผลผลิตแก๊สเพื่อประเมินการย่อยได้ของใบปาล์มน้ำมันหมักร่วมกับกากน้ำตาล
document ผลของการใช้สารเสริมต่าง ๆ ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์หมัก
document ความสามารถในการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนและการผลิตแก๊สของพืชแก่นตะวัน
document การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นาเกลือสินเธาว์ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
document การใช้น้ำกากส่าเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
document ความพึงพอใจต่ออาหารของแกะที่ปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้ากินนีและหญ้ารูซี่
document อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในชุดดินโคราช
document การประเมินค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าแพงโกล่าแห้ง มันเส้น กากมันสัมปะหลัง และกากเบียร์ในโคพื้นเมืองไทย
document การประเมินค่าการย่อยได้และค่าพลังงานของอาหารหยาบสำหรับโคนมในเขตร้อน
document ผลของสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชันและมะระขี้นกที่มีต่ออาหารของไก่ไข่ที่มีอายุมากกว่า 18 เดือนต่อประสิทธิภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่และระดับโคเลสตอรอลในไข่แดง
document การตรวจหาความหลากหลายของยีน Insulin like-3 (INSL3) และยีน Steriodogenic factor-1 (SF-1) ที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกรด้วยวิธี PCR-SFCP
document ผลของการเกิดเพรดนิโซโลนต่อการเกิดความเครียด ความเครียดจากปฏิกิยาออกซิเดชั่นและสมรรถนะการผลิตในไก่กระทง
document ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ Glycerol กับ Dimethy Formamide เป็นสารป้องกันการสูญเสียเซลล์อสุจิในกระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ไก่พื้นเมือง
document ผลของการเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พื้นเมืองภายหลังการเก็บรัก ษา
document ความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตในโคเนื ้อพันธุ์บารห์มัน
document การทำนายน้ำหนักโคพื้นเมืองไทยเพศผู้
document ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อปริมาณการกินได้และสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
document ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิติกในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถนะการเจ ริญเติบโตของโคพื้นเมือง
document ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกในสูตรอาหารข้นของกระบือ II: ผลต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อ
document ผลของการเสริมมันเฮย์ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและผลผลิตน้ำนมในโครีดนมในฟาร์ม เกษตรกรรายย่อย
document ผลของการเสริมน้ำมันมะพร้าวและกระเทียมผงต่อการกินได้และผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ง ่ายของกระบือปลัก
document ผลของอาหารไฮ-โปรและแหล่งคาร์โบไฮเดรตต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและการให้ผลผลิ ตน้ำนมในโครีดนม
document การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทย
document การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มแบคทีเรียที่ย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนระหว่างกระบือปลักแล ะโคเนื้อโดยเทคนิค Real-time PCR
document การศึกษาการใช้ยูเรียแบบละลายช้าต่อประสิทธิภาพการผลิตในโคนมของสาวรุ่น
document ผลของการใช้กากน้ำชูรสต่อประสิทธิภาพการผลิตในโคนมสาวรุ่น
document ผลของการใช้กากมันสัมปะหลังหมักต่อการกินได้ อัตราการผสมติดและการให้ผลผลิตในโคสาว
document โครงการระบบการผลิตอาหารหยาบโปรตีนสูงสำหรับโคนม
document การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงริ้นดำกลุ่ม tuberosum (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย
document การใช้ไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคแมลงในดินเพื่อควบคุมเห็บโค (Boophilus microplus Cenestrini) ระยะตัวเป่ง (Engorged female)
document การตอบสนองสายพันธุแตงกวาต่อการเข้าทำลายโดยเชื้อไวรัสตัวด่างเขียวและการถ่ายทอดทาง พันธุกรรมของการต้านทานโรคในลูกรุ่น S1
document การผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรั่มที่จำเพาะต่อเชื้อ Peudomonas aerugenosa AR-TS003
document ประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces สายพันธุ์ต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโร คพืชที่สำคัญ
document บทบาทสระน้ำประจำไร่นาต่อวิถีชีวิตเกษตรยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
document ผลของการทำให้สุกต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติกและแร่ธาตุในข้าวกล้องพันธุ์ต่าง ๆ
document การศึกษาธรณ๊วิทยาโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเกิดดินเค็มในทุ่งกุลาร้องไห้โด ยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT-7 ETM+: การทำแผนที่ความหนาแน่นโครงสร้างแนวเส้นตรง
document ผลของอัตราส่วนของหัวกุ้งก้ามกรามกับแป้งมันต่อคะแนนทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบหั วกุ้งก้ามกราม
document การเปรียบเทียบการเติบโตของอาร์ทีเมียในน้ำเกลือสินเธาว์และเกลือทะเล
document การเปลี่ยนแปลงของโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในกุ้งก้ามกรามแช่น้ำแข ็ง
document ความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตในโคเนื ้อพันธุ์บราห์มันที่ได้รับระดับโปรตีนและพลังงานที่กินได้แตกต่างกัน
document การขับถ่ายไนโตรเจนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันที่ได้รับอาหารพลังงานต่างระดับกัน
document ผลของแหล่งอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้และสมดุลไนโตรเจนในโคนมรุ่น
document ผลของการเสริมพฤษเคมีและน้ำมันมะพร้าวต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและผลิตแก๊ซมีเทนใ นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
document การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของการใช้เปล ือกสับปะรดหมักร่วมกับฟางข้าวโดยเทคนิคถุงไนล่อน
document ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นด้วยกระถินป่นต่อปริมาณการกินได้และความสา มารถในการย่อยได้ในแพะ
document ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยถ่วคาวาลเคดแห้งต่อการกินได้ ค่าการย่อยได้ของโภชนะในแพะเนื้อ
document อิทธิพลของแหล่งปลูกที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีด้านปริมาณเทอร์พีนอยด์ ฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถการกำจัดอนุมูลอิสระของเหง้ากระชายดำ
document การจัดการปุ๋ยกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
document เทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
document ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่: กรณีจังหวัดขอนแก่น
document ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการหมักต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำลูกยอ
document การยอมรับการใช้ระบบน้ำหยดแบบบนดินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเขตจังหวัดชัยภูมิ
document การผลิตข้าวโพดพันธุ์สำลีอีสานของเกษตรกร: ศึกษากรณีนายคำหมื่น แสนเมือง เกษตรกรชาวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
document การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยRSS