มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่องวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนของเกษตรกรด้วยการจ ัดการป่าฟื้นฟูบนที่นาตามภูมิปัญญาในเขตกึ่งแห้งแล้ง เนื้อหาบทความ

ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่องวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนของเกษตรกรด้วยการจ ัดการป่าฟื้นฟูบนที่นาตามภูมิปัญญาในเขตกึ่งแห้งแล้ง

แสดงผล: 137
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 13 Dec, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 03 Oct, 2011
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคีวิจัย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  (2550).  ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่องวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนของเกษตรกรด้วยการจัดการป่าฟื้นฟูบนที่นาตามภูมิปัญญาในเขตกึ่งแห้งแล้ง.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณีสวนรุกชาติน้ำตกธารทอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
document การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
document กระบวนการบริหารและผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเ หนือ
document การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
document ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่สำนัก งานป่าไม้เขตขอนแก่น
document ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น
document การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
document กระบวนการอนุรักษ์แม่น้ำชีโดยชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา: ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
document การจัดการป่าชุมชนขององค์กรท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตลุ่มน้ำห้วยทราย จังหวัดขอนแก่น
document การบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
document การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้านรอบแนวเขตอุตยานแห่ง ชาติภูพาน
document ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษาฝายบ้านวังสวาบ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document ระดับการพึ่งพิงของป่ากับเศรษฐกิจครัวเรือนและความสัมพันธ์ทางสังคมของราษฎรบ้านหนอง แซง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
document ทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้: ศึกษากรณีชุมชนป่าสะแข ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
document การมีส่วนร่วมของประชาชนลาวในการดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดินและมอบดินมอบป่า : กรณีศึกษาโครงการวางแผนการใช้ที่ดินและมอบดินมอบป่าในเขตเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงเงินและเมืองนาน แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
document การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณี = สวนรุกชาติน้ำตกธารทอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายRSS